Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Gwarantując poszanowanie prywatności osób fizycznych, których dane osobowe przetwarzamy, spółki z Grupy CB, tj.:

a) CB Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrząstowicach
b) CB Service Sp. z o.o. z siedzibą w Chrząstowicach
c) CB Production Sp. z o.o. z siedzibą w Chrząstowicach, dalej zwani Współadministratorami,
wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, która sprawuje stały nadzór nad procesem przetwarzania danych osobowych w firmie pod względem jego zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz pełni funkcję punktu kontaktowego zarówno dla organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak i każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane przez firmę.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Imię i nazwisko: Paulina Najdzińska
Z IOD można się kontaktować drogą elektroniczną lub listownie
– adres e-mail: iod@cb.com.pl
– adres pocztowy ustanowiony jako wspólny punkt kontaktowy dla Współadministratorów: CB Spółka Akcyjna ul. Ozimska 2a, 46-053 Chrząstowice, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

Rozwiń

Menu podręczne

Zapraszamy do poznania
pełnej oferty

Kategorie produktów: